Gezinsblad van:
man‎Cornelis Cornelisz Elsgeest‏‎
Geboren ‎Voorhout, Nederland ± 1660
er bestaat een on-line naslagwerk op http://www.janvanwetering.nl/Bestand/fam04086.html echter dit gezin wordt hier genoemd echter staan hierin gegevens die niet correct zijn, m.n. het gezin van Agatha en Afie zijn fout omdat dit dezelfde persoon zijn bovendien is Agatha niet gehuwd met een - van Heemskerk - maar zoals de bronnen in dit archief laten zien een - van Heemste -

Zoon Teunis is geboren rond 1698 dus het zou kunnen zijn dat deze Cornelis, wellicht geboren rond 1675-1680, een zoon is van de Cornelis Corsz van Elsgeest uit 1654 en de Cornelis Cornelisz van Elsgeest uit 1634 een oom is van de Cornelis uit 1654. Er zou dan een Cors van Elsgeest geweest zijn die dus een broer is van Cornelis uit 1634????

in 1654 ligt een Notariële akte (scheiding) voor waarin Conelis Corsz van Elsgeest wordt genoemd (bron: Archief van notaris Jacob Jansz. de Haes, 1630-1656, Deel: 489, Periode: 1654, Leiden, archief 0506, inventaris­num­mer 489, 1654, 1654 juni-december., folio 10 juni) Deze akte is niet digitaal beschikbaar. Dit document kan van belang zijn voor de lijn terugh.

In een akte in 1692 staat Cornelis als voogd van de kinderen van zijn zus Neeltje, Jan en Cornelis. Die zijn op dat moment nog 'onmondig' (bronvermelding volgt spoedig)

In 1709 op 18-11 is (een) Cornelis Cornelisse Elsgeest getuige in Leiden van de doop van Joanna Hoftlandt van de ouders Cornelis Hoftlandt en Trintie Dams (zie https://www.openarch.nl/elo:ca76ea81-cff1-424d-ea26-56baba88e3cd) Bron: DTB, Deel: 298, Periode: 1697-1711, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 298, 18 november 1709, Dopen en Trouwen RK gemeente - Kerk aan de Kuipersteeg 1697 - 1711
De andere getuige komt uit de aangetrouwde familie van zijn vrouw Crijntje.

8-5-1712: Cornelis Cornelisz. Elstgeest, oud 52 jaar, na koop van Dirck Cornelisz. Briole (rep. fol. 116v).
In Sassenheim staat Cornelis genoemd in een bericht in het REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTAD (OUD-)ALKEMADE TE WARMOND, 1307-1796 door C. Hoek en A.M. Verbeek. op pagina 42 op 8-5-1712: Cornelis Cornelisz. Elstgeest, oud 52 jaar, na koop van Dirck Cornelisz. Briole (rep. fol. 116v). In 1712 is hij 52 jaar oud wat betekent dat hij rond 1660 geboren is.
Dan is Cornelis inderdaad ca.1660 geboren en een huwelijk in 1688 past daar ook bij. Dirck zou familie van zijn schoonmoeder kunnen zijn want haar vader heeft ook het patroniem Cornelisz. (neef?). Niet verder uitgezocht. Uiteindelijk zit het iets anders in elkaar vanwege de broers van Crijntje, Oude Jan en Jonge Jan.

55. 3-4-1732. Engel Corneliszn. Elstgeest, Teunis Corneliszn. Elstgeest, Jan Jacobszn. van Veen gehuwd met Lijsbeth Cornelisdr. Elstgeest en Jacob Floriszn. Heemstede gehuwd met Aafje Cornelisdr. Elstgeest allen meerderjarig en voor hen zelven mitsgaders Pieter Janszn. van Roon en Pieter Janszn. van Zijl als voogden over Neeltje Cornelisdr. Elstgeest minderjarig tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Elstgeest verkopen de heer Floris van Alkmade heer van Oud-Alkemade 2 morgen 2 hond wei- of hooiland gemeen met 1 morgen van de Abdij van Rijnsburg gelegen achter de woning van de koper in de Warmonderdamsepolder, belend in zijn geheel NO de Sandsloot, ZO en NW de koper en ZW de erven van Claas Pieterszn. Hans, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 3-6-1699, voor 700 gulden.
-Dit is het bewijs dat in 1732 zijn er 5 kinderen in leven zijn, waaronder geen Cornelis, t.w.: Engel, Teunis, Lijsbeth, Aafje en Neeltje. Neeltje is dan nog onmondig, Hieruit kunnen we opmaken dat Cornelis reeds is overleden omdat de voogden van Neeltje worden genoemd en de erfgenamen Wei- of Hooiland verkopen. Vooralsnog zijn hier geen vernoemingen.

In een bericht in het REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTAD (OUD-)ALKEMADE TE WARMOND, 1307-1796 door C. Hoek en A.M. Verbeek. op 9-10-1740 Cornelis Cornelisz op pagina 43 waarin staat dat hij verkoopt aan Ed. Juffer Henrietta van Alckemade de Hoogh (9-10-1740: De Hoogh Ed. Juffer Henrietta van Alckemade na koop van Cornelis Cornelisz. Elstgeest (rep. fol. 116v) wat zou betekenen dat indien dit dezelfde peroon is. Cornelis is reeds in 1732 overleden want zijn kinderen zijn zijn erfgenamen dus deze Cornelis kan niet onze Cornelis zijn.

Geboren rond 1660 en overleden rond of vlak na 1740:
Cornelis Corsz van Elstgeest gehuwd met Engeltje van Santbergen wordt genoemd in een akte van verkoop onroerend goed waarin Engeltje van Santbergen als weduwe en boedelhoudster genoemd. Cors stierf dus eerder dan zijn vrouw.


In het Register van Gepasseerde Instrumenten wordt in 1678 melding gemaakt van een Cors Gijsbertsz van Elsgeest... (bron: https://www.openarchieven.nl/elo:b608deb7-2669-ed25-b379-a06dd87c087a). Dat betekent dat (een) Cors Elstgeest een zoon Gijsbert heeft gekregen. Het kan zijn dat dit een broer is van Cornelis Corsz van Elstgeest die huwde met Engeltje van Santbergen. Hij was dan volwassen/mondig in 1678.


Wie weet meer hierover? Kies in het menu extra de optie contact om het archief te mailen....

Gehuwd ‎Sassenheim, Nederland 09 mei 1688, leeftijd ongeveer 28 jaar getuigen: Willem Corsz en Corn (komt uit de aangetrouwde familie van zijn vrouw Crijntje) en Cornelis Briols
, bron: Erfgoed Leiden en omstreken met:

womanCrijntje Jansdr van der Voort‏
Ook bekend als: Quirijntje Jans van der Voord
Geboren ‎Lisse, Nederland

Het Huwelijk op 9-5-1688 te Sassenheim vond plaats voor het gerecht, Transcriptie (November 2023 door Evert Bras):
.
Compareerden voor ons Werner Clouters secretaris gesurrogeert (in de plaats van) van Pieter Cocq schout Cornelis Cornelisz vander Werff ende Jan Theunisz Warmonderdam schepenen des Ambachts van Sassenhem Cornelis Cornelisz van Elstgeest jonghman van Voorhout woonende alhier als bruijdegom ter eenre sij Crijntie Jansdr vander Voort jonge dogter van Lisse wonende aldaar als bruijdt, ter andre sijde versouckende te vergaderen ende bij ons be- vestight te worden inden h(eilige) echten staet ende alsoo ons gebleecken is dat sij luijden beijde hare drij huwelijcxe proclamatien soo alhier als tot Lis hebben ge- hadt, sonder dat ijemant tevoorschijn geco- men is, die henluijden t’selve heeft willen off kunnen beletten, soo hebben sij luijde den anderen de handt gegeven ende .er .ae.t gelijck sij doen bij desen, den eenden anderen als wettige man ende vrouw aen te nemen, ende over ende weder over belooft d’een d’anderen noijt te sullen verlaten maer heijlighlijcken ede getrouwelijcken volgens d’instellinge Godes metten anderen te sullen leven gelijckerwijs eerlijcke getrouwde ende Godtvresende echteluijden schuldigh sijn ende behooren te doen, derhalven is dese benef- fens het ordinaris formulier, tot bevestinge vanden huwelijcken staet, haer voorge lesen, ende toirconde geteijckent op den 9e meij 16(00) – achtentachtich. (IX = 9 XVI = 16)

Aldus ondertekend door de secretaris, en 2 schepenen. Corelis: geboren Voorhout Crijntie: geboren Lisse.

Dan blijven nog de dopen van de kinderen over.
-Alkemade/Rijpwetering: niets in het RK doopboek t/m 1710.
-Lisse: niets in het RK doopboek t/m 1710
-Sassenheim: geen RK doopboek <1715? Is er wel. Staat voor >1715 maar niet in de index. niets in het RK doopboek t/m 1713
-Sassenheim: NH doopboek ook niets
-Voorhout: niets in het RK doopboek t/m 1710. Het stuk vanaf 1690 tot 1710 zit er niet in. En daar gaat de belangstelling naar uit.
-Noordwijk: niets in het RK doopboek t/m 1710
-Noordwijkerhout: niets in het RK doopboek t/m 1710
-Oegstgeest: niets in het RK doopboek t/m 1710
Andere NH doopboeken heb ik niet ingezien.

Het feit dat de kinderen niet gedoopt zijn of daarvan niets te vinden is, duidt er wellicht op dat het stel een afvallige houding had en de kinderen niet hebben laten dopen hetgeen wel meer voorkwam.

Kinderen:

1.
womanLijsbeth Cornelisdr Elsgeest‏
Ook bekend als: Lijsbeth Cornelisdr. Elstgeest
Overleden ‎Wouwbrugge, Nederland 6 sep 1731 Impost: 3 Gulden, bron: Erfgoed Leiden en omstreken

2.
manTeunis Cornelisz Elsgeest‏
Geboren ‎Alkemade, Nederland 1698
Overleden ‎Alkemade, Nederland 8 jul 1737‎, leeftijd 38 of 39 jaar
Begraven ‎Sassenheim, Teylingen, Zuid-Holland, 19 juni 1737
Woonplaats: Zevenhuizen, Nederland (‎21 mrt 1731)


Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Catharina Engelsdochter Elsgeest ‎27 mei 1735, Cornelius van Veen ‎27 nov 1728, Martinus Engelsz Elsgeest ‎18 jan 1734
Teunis was getuige van de doop van Martinus Elsgeest, geboren op 18-1-1734 te Rijpwetering, zoon van Engel Elsgeest en Sike van der Meer. Andere getuige was Avie Cornelis Elsgeest. Akte vermdeld eveneens dat hij en Avie de Peetoom en peettante zijn.

3.
manEngel Cornelisz Elsgeest‏
Geboren ‎± 1705

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Cornelius Teunisz Elsgeest ‎20 okt 1732
Engel is getuige bij de doop van Quirina van Heemste samen met Neeltje Cornelis Elsgeest, dochter van Jacob Jacobse van Heemste en Agie Cornelis Elstgeest (komt ook voor als Aafje). De akte is te hier te vinden en heeft als bron: DTB Alkemade (Rijpwetering), Deel: 18, Periode: 1732-1748, Alkemade, archief 170.1.05, inventaris­num­mer 18, 8 mei 1739, Doop- en trouwboeken, 1732-1748, folio 75

4.
womanCornelia Cornelisdr "Neeltje" Elsgeest‏
Geboren ‎Sassenheim, Nederland ± 1714‎, bron: Familysearch

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Quirina van Heemste ‎8 apr 1750

5.
womanAgatha Cornelisdr "Agie, Aafje" Elsgeest‏
Geboren ‎± 1715

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Quirina van Heemste ‎8 apr 1750, Catharina Engelsdochter Elsgeest ‎27 mei 1735, Cornelius Teunisz Elsgeest ‎20 okt 1732, Cornelius van Veen ‎27 nov 1728, Martinus Engelsz Elsgeest ‎18 jan 1734

6.
woman‎Engeltje Cornelisdr Elsgeest‏‎
Geboren ‎voor 1721


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.